logo
Adatkezelési tájékoztató1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS

ELÉRHETŐSÉGEKJelen tájékoztató („Adatkezelő”) a Playbox Company

Videojáték szaküzlet által kezelt, azonosított vagy azonosítható

természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ

(személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A tájékoztató alapfogalmai:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható

természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely

információ; azonosítható az a természetes személy, aki

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján

azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy

adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,

így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és

eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

meghatározhatja; „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy

jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy

amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy

harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi

vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem

minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi

szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

szabályoknak;

A Playbox Company Videojáték szaküzletet

üzemeltető cég (Adatkezelő) a Playbox 2007 Kft

Adatkezelő telephelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 57

Adatkezelő adószáma:14044120-1-42

A Playbox 2007 Kft nyilvántartott cégjegyzékszáma:

Cg.01-09-886257

A Playbox Company Videojáték szaküzletet weboldala:

http://playboxcompany.hu/index.php

A Playbox Company Videojáték szaküzletet telefonos

elérhetőségei:

+ 36 17813988

+36 202003474

+36 303212365

A Playbox Company Videojáték szaküzletet e-mail címe:

playbox.co@freemail.hu

playbox.co@gmail.com

A Playbox Company Videojáték szaküzletet képviselője és

elérhetőségei:

Selényi Zsanett

+ 36 17813988

+36 202003474

+36 303212365

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a

tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a

http://playboxcompany.hu/index.php weboldalt, vagy valamilyen adatot a

jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba

velünk a fenti elérhetőségek valamelyikén.Az adatkezelésre jogosult természetes vagy jogi

személyek:

Pénzügyi partner: K&H Bank ZRT, 1065 Budapest, Lechner

Ödön fasor 9, bank@kh.hu +361 329-9000

Logisztikai Partner: Magyar Posta ZRT, MPL,

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

ugyfelszolgalat@posta.hu

Könyvelő cég: West Conto Bt 2767 Tápiógyörgye, Ady Endre

utca 18 . westconto@gmail.com2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A Playbox Company Videojáték szaküzletet fenntartja a jogot,

hogy a jelen Tájékoztatót az alkalmazandó jogszabályok és

szabályozások rendelkezéseire figyelemmel egyoldalúan, a

módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel

ajánlott rendszeresen látogatni a http://playboxcompany.hu/index.php

weboldalt, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Kérésére átadjuk Önnek a mindenkori hatályos Tájékoztatót

nyomtatott formában.3. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti,

hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának

időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten

elfogadja.4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI

CÉLOK

A Playbox Company Videojáték szaküzletet által kezelt

személyes adatok köre a cég weboldalán online rendelést indító

ügyfelek vezeték és keresztneve, telefonszáma, e-mail címe,

ügyfelek esetleges kérése az átvétellel vagy a

csomagszállítással kapcsolatos.

A http://playboxcompany.hu/index.php weboldalon történő rendelést

követően az ügyfél e-mail címére a Playbox Company

Videojáték szaküzlet rendelés visszaigazolást küld.

Az adatkezelés jogalapja: az EU Általános 2016/679. számú

Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) b) – az adatkezelés

olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik

fél, valamint az adatkezelés a szerződés megkötését

megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges. A szerződés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:238. § [Vállalkozási

szerződés].

Az adatok szolgáltatása az online vásárlás teljesítésének

előfeltétele.

Vásárlástól való elállás következmény nélkül a vásárló joga. Az

adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles

megadni az adatokat, de ennek hiányában nem lehet a vásárló

online rendelését véglegesíteni.

A vásárlás követő 30 napig az ügyfél adatait őrizzük ha a

vásárlással kapcsolatban jogvita keletkezne és ennek

megoldása érdekében a megrendeléshez tartózó bizonyos

adatra szüksége lenne. Az online vásárlók személyes adatait a

vásárlást követő 30. napon töröljük.

Ha a vásárlással kapcsolatban jogvita keletkezik, és ennek

megoldása érdekében meg kell őrizni bizonyos adatokat, akkor

az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően a

Ptk. 6:22. § alapján – a vásárlás igénybevételével kapcsolatos

esetleges igények kezelése érdekében – 5 év általános elévülési

idő múlva töröljük.

Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §

alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Önnel

való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A

gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést

alátámasztó iratok részét képezik, például a vásárlással

kapcsolatban kiállított számlán szerepelnek.

A személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:

a Playbox Company Videojáték szaküzletet védjegy

tulajdonosai.5. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL

KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról

személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és

szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el,

cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával

kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre

bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az

érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok,

egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését

megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más

jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles

mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre

bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely

harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az

Playbox Company Videojáték szaküzlet valamely érintett

személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen

pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Playbox

Company Videojáték szaküzletet ezzel összefüggésben

felelősség nem terheli.

Ettől függetlenül, a Playbox Company Videojáték szaküzlet

mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat

kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha

Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni

az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő

adatkezelési hozzájárulását.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében,

hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul

bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen

információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk

történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy

egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről

jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A

Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet

kapcsolatba velünk.6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Csak azon alkalmazottjaink férhetnek hozzá a személyes

adatokhoz, akik számára azok mindenféleképp szükségesek.7. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI

LEHETŐSÉGEI

Ön kérelmezheti tőlünk: (a) tájékoztatását személyes adatai

kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c)

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –

törlését vagy zárolását. A Playbox Company Videojáték

szaküzlet köteles a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,

közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban

megadni a tájékoztatást.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül

írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton

közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(„Infotv.”) 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat

személyes adatainak kezelése ellen. A Playbox Company

Videojáték szaküzlet a tiltakozást a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatjuk.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per -

az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye

fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati

lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei

tartalmazzák.Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a

Playbox Company Videojáték szaküzletnek, mint adatkezelőnek

elküldeni a panaszt.8. ADATVÉDELMI JOGOK ÉS JOGORVOSLATOK

2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és

jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR

vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR

tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20.,

21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

Az alábbiakbanösszefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.10.1 Az Ön hozzáférési joga

I. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban

van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő

információkhoz hozzáférést kapjon:

1. az adatkezelés céljai;

2. az érintett személyes adatok kategóriái;

3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a

személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a

nemzetközi szervezeteket;

4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett

időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjai;

5. az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése

ellen;

6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz

benyújtásának joga; és

7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra

vonatkozó minden elérhető információ;

8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre

nézve milyen várható következményekkel jár.II. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő

továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást

kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.III. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát

az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre

bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.10.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –

kiegészítését.10.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

I. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem

nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az

alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,

amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni

kell; vagy

6. a személyes adatok gyűjtésére információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatosan került sor.

II. Ha a Playbox Company Videojáték szaküzlet

nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az I. bekezdés

értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a

megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az

adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának

törlésere jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem

nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az

alábbi indokok valamelyike fennáll:

III. Az I. és II. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az

adatkezelés szükséges, többek között:

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a

tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

2. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó

uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése

céljából;

3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben

az I. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné

tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve

védelméhez.10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

I. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést,

ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé

teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését,

és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás

arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem

kerül, hogy a Playbox Company Videojáték szaküzlet jogos

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

II. Ha az adatkezelés az I. bekezdés alapján korlátozás alá

esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az

Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy

jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

III. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen

tájékoztatjuk Önt.10.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,

illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési

kötelezettség

A Playbox Company Videojáték szaküzlet minden olyan

címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes

adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére

tájékoztatjuk ezekről a címzettekről.10.6 Az adathordozhatósághoz való jog

I. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a

rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a

Playbox Company Videojáték szaküzlet, ha:

1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul;

2. az adatkezelés automatizált módon történik.

II. Az adatok hordozhatóságához való jog I. bekezdés szerinti

gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti

közvetlen továbbítását.10.7 A tiltakozáshoz való jog

1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben

az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve,

ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés

érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor

tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben

az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől

eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon

alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön

jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése

ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett

feladat végrehajtása érdekében van szükség.10.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti

hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti

tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó

személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).10.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

1. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a

felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű

döntésével szemben.

2. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az

illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy

három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak

eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti

hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell

megindítani.10.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni

hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha

megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem

megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti

jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni

eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi

helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen

eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye

szerinti tagállam bírósága előtt is.

Videójáték szaküzlet | Konzol bolt | Playstation 2 | Konzol szerviz | Használt konzol | Playstation 3 | Használt Konzol játékok | Xbox360 | Konzol webshop | Videojáték | Xbox | PSP | Playstation portable | 3 led hiba | Konzol bolt